Nabór od lutego 2019 trwa !

Zapraszamy do naszej szkoły na wyższe semestry uczniów młodzieżowego LO lub technikum oraz z innych szkół dla dorosłych.Przy zapisie niezbędny  jest arkusz ocen z poprzedniej szkoły bądź indeks. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i samodzielności, codziennych obowiązków rodzinnych lub dotychczasową szkołę uniemożliwia im choroba albo inny powód.

U nas każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym.

Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a dodatkowo  z j.polskiego, j.obcego, matematyki w formie pisemnej. 

Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnych oceny z każdego przedmiotu, oraz 51% frekwencji z tego przedmiotu.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konsultacji średnio 2 razy w miesiącu.

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej - w związku z czym szkoła wydaje świadectwa państwowe

Kadra dydaktyczna to nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w nauczaniu przedmiotów objętych programem nauczania wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Przedmioty obowiązkowe:

Dodatkowo każdy słuchacz może bezpłatnie uczęszczać na zajęcia z drugiego języka obcego (pod warunkiem, że utworzy się równoległa grupa z obowiązkowym językiem obcym – innym niż j. angielski). 

Do Matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły, w miesiącu maju wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

 

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat.

Nie ma górnej granicy wiekowej ! 
Gimnazjum Liceum Studium