Opiekunka środowiskowa

1 rok nauki 

zajęcia-  tylko dwa razy w miesiącu 

Słuchacz uczący się tego zawodu będzie potrafił :

- organizować opiekę oraz wsparcie społeczne dla podopiecznego

- sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny      osobistej,

- pomagać osobie podopiecznej do prowadzenia gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem,dokonywania zakupów,sporządzania posiłków,utrzymania porzadku w domu oraz tworzenia najlepszych możliwych warunków życia,

- motywowanie osoby podopiecznej do samodzielnosci oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej  

Wykaz nauczanych przedmiotów:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1.Podstawy przedsiębiorczości

2.Podstawy psychologii

3.Wybrane zagadnienia z socjologii

4.Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

5. Organizaja opieki środowiskowej

6.Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. Opieka i pielęgnacja człowieka

2. Aktywizacja osoby podopiecznej

3.Trening umiejętności społecznych

 

Wymagane dokumenty:

 

Jak zostać opiekunką środowiskową:

Najprostszym sposobem ubiegania się o pracę opiekunki środowiskowej jest ukończenie szkoły policealnej na kierunku opiekunka środowiskowa. 

Niekonieczne jest posiadanie świadectwa dojrzałości. W szkole uczyć się mogą absolwenci liceów ogólnokształcących, technicznych, zawodowych, techników oraz techników uzupełniających. 

 Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.
    Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy itd.  Zdobywają wiedzę z zakresu podstaw psychologii i socjologii, uczą się podstaw pielęgnowania człowieka. Zdobywają także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji opieki środowiskowej.

Obok zajęć teoretycznych, przyszłe opiekunki biorą udział w praktykach, odbywających się najczęściej w środowiskowych domach pomocy.
Zakończeniem nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego, dzięki któremu uzyskuje się niezbędne uprawnienia do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej.

Gdzie można podjąć pracę po tej szkole:

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 

  
Gimnazjum Liceum Studium