Technik Sterylizacji Medycznej

Wymagane dokumenty:

Charakterystyka zawodu:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Możliwości zatrudnienia:

  1. centralnych sterylizatorniach,
  2. pracowniach endoskopowych,
  3. gabinetach stomatologicznych,
  4. podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym.

 Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie!!!

INFORMATOR o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej. 
Gimnazjum Liceum Studium